P2000.LIVE

P2000 in Oudenbosch (gemeente Halderberge)

11-12-2019
 
09:06
A1 4731JK : Churchillstraat Oudenbosch 103542 Oudenbosch
001220499
 
001220941
10-12-2019
 
12:46
B1 4731AZ : Vlierstraat Oudenbosch 103318 Oudenbosch
001220499
 
001220608
08:19
(Directe inzet: A2 4731DE : Bosschendijk Oudenbosch 103234 Oudenbosch
001220499
 
001220602
09-12-2019
 
08:00
(Directe inzet: A2 4731PL : Aloysiushof Oudenbosch 102942 Oudenbosch
001220499
 
001220609
06:34
(Directe inzet: A2 4731CA : Acaciastraat Oudenbosch 102932 Oudenbosch
001220606
 
001220499
28-11-2019
 
13:25
;Tirecte inzet: A2 4731JV : Aldi Oudenbosch Oost Vaardeke Aldi Oudenbosch Oudenbosch 99667 Oudenbosch
001220499
 
001220609
26-11-2019
 
22:22
A1 4731CJ : Elzenstraat Oudenbosch 99159 Oudenbosch
001220499
 
001220606
19:00
P 1 131742 Zandeweg Oudenbosch ONG WEGVERVOER LETSEL Oudenbosch
001230266
 
001230261
18:58
PRIO 1 284018 Letsel Oudenbosch Zandeweg Oudenbosch
001230261
 
001230266
18:56
(Directe inzet: A2 : Zandeweg Oudenbosch 99128 Oudenbosch
001220608
 
001220499
10:49
(Directe inzet: A1 4731WZ : Het Bossche Laag Oudenbosch 98967 Oudenbosch
001220841
 
001220499
25-11-2019
 
10:49
(Directe inzet: A2 4731KN : Thorbeckestraat Oudenbosch 98602 Oudenbosch
001220499
 
001220941
09:30
A2 : Duiventoren Oudenbosch 98574 Oudenbosch
001220841
 
001220499
09:23
P 1 130959 Duiventoren Oudenbosch ONG WEGVERVOER LETSEL Oudenbosch
001230261
 
001230266
09:07
(Directe inzet: A2 4731AJ : Tibeertlaan Oudenbosch 98563 Oudenbosch
001220602
 
001220499
24-11-2019
 
22:27
(Directe inzet: A2 4731LL : Drimmelaarstraat Oudenbosch 98491 Oudenbosch
001220499
 
001220602
14:48
(Directe inzet: A1 4731NZ : Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Zellebergen Flat 55-91 Oudenbosch 98387 Oudenbosch
001220499
 
001220609
14:47
(Directe inzet: A2 4731NZ : Zellebergen Flat 55-91 Zellebergen Zellebergen Flat 55-91 Oudenbosch 98386 Oudenbosch
001220608
 
001220499
23-11-2019
 
20:43
P 1 BR Wegvervoer (inci-01) Stationsstraat Oudenbosch 201231 Oudenbosch
001201417
 
001201999
 
001200508
 
001201355
 
001201958
19:41
A2 4731PH : Ankerstraat Oudenbosch 98172 Oudenbosch
001220609
 
001220499
14:48
P 2 Wateroverlast (inci-01) Duiventoren Oudenbosch 201231 Oudenbosch
001200508
 
001201355
 
001201999
 
001201417
 
001201958
21-11-2019
 
15:44
(Directe inzet: A2 4731DB : Bosschendijk Oudenbosch 97557 Oudenbosch
001220628
 
001220499
13:19
(Directe inzet: A2 4731BG : Sparrenstraat Oudenbosch 97511 Oudenbosch
001220846
 
001220499
07:46
B2 4731VL : Bansingel Oudenbosch 97394 Oudenbosch
001220499
 
001220946
20-11-2019
 
21:25
A2 4731PC : Leliestraat Oudenbosch 97354 Oudenbosch
001220499
 
001220628
12:07
A2 4731NL : Spuilaan Oudenbosch 97189 Oudenbosch
001220609
 
001220499
19-11-2019
 
11:15
(Directe inzet: A2 4731NZ : Zellebergen op parkeerplaats, zwarte bestelbus op parkeerplaats, zwarte Oudenbosch 96842 Oudenbosch
001220499
 
001220602
10:55
(Directe inzet: A2 4731NZ : Zellebergen Oudenbosch 96831 Oudenbosch
001220499
 
001220846
18-11-2019
 
11:26
(Directe inzet: A2 4731AK : Pater Beckerstraat Oudenbosch 96520 Oudenbosch
001220846
 
001220499
08:57
B2 4731VL : Bansingel Oudenbosch 96452 Oudenbosch
001220499
 
001220611
17-11-2019
 
17:42
A2 4731ML : Duiventoren Oudenbosch 96320 Oudenbosch
001220499
 
001220609
01:17
A1 4731HC : Molenstraat Oudenbosch 96118 Oudenbosch
001220499
 
001220620
16-11-2019
 
23:50
(Directe inzet: A2 4731NZ : Zellebergen Sticht.Groenhuysen Zellebergen Zellebergen Sticht.Groenh Oudenbosch 96099 Oudenbosch
001220607
 
001220499
21:18
A1 4731LC : Hemiksemstraat Oudenbosch 96072 Oudenbosch
001220609
 
001220499
04:23
(Directe inzet: A2 4731LV : Strijmondlaan Oudenbosch 95844 Oudenbosch
001220605
 
001220499
15-11-2019
 
18:03
(Directe inzet: A2 4731TM : Groene Woud Oudenbosch 95727 Oudenbosch
001220846
 
001220499
16:43
(Directe inzet: A2 : Toerit A17 Re - Oudenbosch 22 Oud Gastel 95699 Oudenbosch
001220609
 
001220499
14-11-2019
 
10:45
(Directe inzet: A2 : Beukenlaan Oudenbosch 95265 Oudenbosch
001220602
 
001220499
10:42
(Directe inzet: A2 : Beukenlaan Oudenbosch 95264 Oudenbosch
001220499
 
001220846
13-11-2019
 
07:15
A1 4731MM : Havenhoofd Oudenbosch 94936 Oudenbosch
001220499
 
001220609
05:48
A1 4731BX : Meidoornstraat Oudenbosch 94931 Oudenbosch
001220941
 
001220499
12-11-2019
 
18:06
(Directe inzet: A2 4731KW : Burg Teijssenstraat Oudenbosch 94855 Oudenbosch
001220608
 
001220499
17:47
(Directe inzet: A2 4731KW : Burg Teijssenstraat Oudenbosch 94845 Oudenbosch
001220499
 
001220846
12:59
A2 4731VM : Bansingel Oudenbosch 94784 Oudenbosch
001220606
 
001220499
11-11-2019
 
15:56
A1 4731MA : HAG Oudenbosch West Vaardeke West Vaardeke HAG Oudenbosch West Vaard Oudenbosch 94507 Oudenbosch
001220499
 
001220628
10:01
(Directe inzet: A2 4731KV : Burg Teijssenstraat Oudenbosch 94386 Oudenbosch
001220499
 
001220628
08-11-2019
 
19:59
(Directe inzet: A2 4731XG : Leiboom Oudenbosch 93648 Oudenbosch
001220499
 
001220628
16:34
A1 4731NZ : Zellebergen Flat 131-167 Zellebergen Zellebergen Flat 131-167 Oudenbosch 93579 Oudenbosch
001220609
 
001220499
04:45
A1 4731BA : Vlierstraat Oudenbosch 93345 Oudenbosch
001220499
 
001220608
07-11-2019
 
21:11
B2 4731JG : Polderstraat Oudenbosch 93305 Oudenbosch
001220499
 
001220946
12:43
A2 4731LE : Koggestraat Oudenbosch 93196 Oudenbosch
001220628
 
001220499
10:19
A2 4731EJ : Vredepark Oudenbosch 93161 Oudenbosch
001220499
 
001220628
09:17
A1 4731HJ : Brouwerijstraat Oudenbosch 93137 Oudenbosch
001220608
 
001220499
06-11-2019
 
18:50
A1 4731BG : Sparrenstraat Oudenbosch 93039 Oudenbosch
001220499
 
001220608
11:46
A2 4731CT : HAG Oudenbosch Noviciaatlaan Noviciaatlaan HAG Oudenbosch Noviciaatl Oudenbosch 92940 Oudenbosch
001220499
 
001220608
04-11-2019
 
01:07
A2 4731LV : Strijmondlaan Oudenbosch 92200 Oudenbosch
001220602
 
001220499
03-11-2019
 
15:04
P 1 AUT.BR SDW Woonvoorziening Touwbaan Touwbaan Oudenbosch 201231 (0286) (inci-06) Oudenbosch
001201417
 
001200508
 
001201999
 
001201355
 
001201958
01-11-2019
 
18:59
PRIO 1 261616 Letsel Oudenbosch Spoorlaan Pagnevaartweg Oudenbosch
001230266
 
001230261
18:57
(Directe inzet: A2 : Spoorlaan Pagnevaartweg Pagnevaartweg Oudenbosch 91514 Oudenbosch
001220628
 
001220499
13:51
A2 4731HT : St Annastraat Oudenbosch 91410 Oudenbosch
001220499
 
001220608
31-10-2019
 
20:14
P 2 BR BUITEN Plataanstraat Lindestraat Oudenbosch 201231 (inci-01) Oudenbosch
001201417
20:13
P 2 BR BUITEN Plataanstraat Oudenbosch 201231 (inci-01) Oudenbosch
001201958
 
001201355
 
001201417
 
001201999
 
001200508
17:16
(Directe inzet: A2 4731GA : Dr Cuijpersstraat Oudenbosch 91172 Oudenbosch
001220604
 
001220499
30-10-2019
 
23:27
P 2 BR BUITEN Eikenlaan Pagnevaartweg Oudenbosch 201231 (inci-03) Oudenbosch
001200508
 
001201417
 
001201999
 
001201355
 
001201958
21:13
P 2 BR BUITEN Regenboog Basisschool de Eikenlaan Oudenbosch 201231 (inci-01) Oudenbosch
001200508
 
001201417
 
001201958
 
001201355
 
001201999
29-10-2019
 
11:17
P 1 AUT.BR Oostkwartier Centrum voor Wonen en Zorg Chirurgijnslaan Oudenbosch 201231 (8208) (inci-01) Oudenbosch
001201355
 
001201417
 
001201999
 
001200508
 
001201958
28-10-2019
 
19:53
(Directe inzet: A2 4731MB : West Vaardeke restaurant boerderij de zellenbergen restaurant boerderij de z Oudenbosch 90347 Oudenbosch
001220941
 
001220499
27-10-2019
 
16:23
(Directe inzet: A2 4731TA : Havendijk Oudenbosch 90007 Oudenbosch
001220608
 
001220499
16:01
A2 4731BN : Iepenstraat Oudenbosch 89999 Oudenbosch
001220499
 
001220941
13:56
A1 4731TZ : Franciscuslaan Oudenbosch 89972 Oudenbosch
001220499
 
001220602
26-10-2019
 
23:36
P 2 BR BUITEN Beukenlaan Oudenbosch 201231 (inci-03) Oudenbosch
001201417
 
001200508
 
001201999
 
001201355
 
001201958
19:00
A1 4731GE : Kerketiend Oudenbosch 89742 Oudenbosch
001220499
 
001220602
25-10-2019
 
21:08
(Directe inzet: A1 4731HP : Markt Oudenbosch 89444 Oudenbosch
001220941
 
001220499
20:48
(Directe inzet: A2 4731HP : Markt Oudenbosch 89433 Oudenbosch
001220499
 
001220603
20:17
A2 4731NC : Spuilaan Oudenbosch 89426 Oudenbosch
001220607
 
001220499
11:00
A2 4731AW : Dennenstraat Oudenbosch 89240 Oudenbosch
001220941
 
001220499
02:40
(Directe inzet: A2 4731VP : Bansingel Oudenbosch 89159 Oudenbosch
001220499
 
001220605
24-10-2019
 
20:47
B1 4731AK : Pater Beckerstraat Oudenbosch 89119 Oudenbosch
001220499
 
001220604
10:28
A1 4731MA : West Vaardeke Oudenbosch 88950 Oudenbosch
001220499
 
001220605
23-10-2019
 
18:40
(Directe inzet: A2 4731GA : Dr Cuijpersstraat Oudenbosch 88817 Oudenbosch
001220499
 
001220628
18:15
A1 : Parklaan Oudenbosch 88810 Oudenbosch
001220841
 
001220499
09:27
(Directe inzet: A2 4731GS : Baarlebossche De De Baarlebossche Baarlebossche De Oudenbosch 88643 Oudenbosch
001220628
 
001220499
22-10-2019
 
19:52
(Directe inzet: A2 4731WZ : Het Bossche Laag Oudenbosch 88543 Oudenbosch
001220499
 
001220609
10:27
PRIO 1 252252 Letsel Oudenbosch Spoorlaan Oudenbosch
001230261
 
001230266
10:26
(Directe inzet: A2 : Spoorlaan Oudenbosch 88359 Oudenbosch
001220607
 
001220499
09:21
B2 4731ZA : Oostkwartier Centrum voor Wonen en Zorg Chirurgijn Oostkwartier Centrum voor Oudenbosch 88346 Oudenbosch
001220499
 
001220611
06:20
A1 4731MS : Duiventoren Oudenbosch 88317 Oudenbosch
001220606
 
001220499
19-10-2019
 
04:08
(Directe inzet: A2 4731WB : De Meren Oudenbosch 87572 Oudenbosch
001220499
 
001220607
18-10-2019
 
20:05
(Directe inzet: A1 4731AC : Pagnevaartweg Oudenbosch 87480 Oudenbosch
001220499