P2000.LIVE

P2000 in Monster (gemeente Westland)

20-01-2020
 
09:24
A1 De Opmaat van Goghlaan MONSTR : 15125 Monster
001520025
08:22
A1 Parelduiker MONSTR : 15107 Monster
001520007
19-01-2020
 
18:17
P 1 BDH-04 Autom. brand OMS 's Heeren Loo Binnenhof MONSTR 156730 Monster
001500196
 
001500153
 
001503902
 
001500332
15:01
A1 Duinpan MONSTR : 15120 Monster
001520020
14:37
A2 Zwartendijk MONSTR Directe inzet 15130 Monster
001520030
11:12
A2 Mesdag MONSTR Directe inzet 15110 Monster
001520010
18-01-2020
 
23:28
A1 Van Bemmellaan MONSTR : 15131 Monster
001520031
23:09
A1 Hartschelp MONSTR : 15120 Monster
001520020
22:38
P 2 BDH-01 Liftopsluiting Vijverweg MONSTR 156730 Monster
001500332
 
001503902
 
001500153
 
001500196
21:54
A1 Sweelinck MONSTR : 15128 Monster
001520028
19:30
P 2 BDH-01 Liftopsluiting Amandelgaarde Amandelgaarde MONSTR 156730 Monster
001500196
 
001503902
 
001500153
 
001500332
12:29
A2 Emmastraat MONSTR Directe inzet 15129 Monster
001520029
16-01-2020
 
20:39
A1 Schelpenpad MONSTR : 15123 Monster
001520023
18:16
P 1 BDH-04 Autom. brand OMS 's Heeren Loo Binnenhof MONSTR 156730 Monster
001500332
 
001500153
 
001500196
 
001503902
16:48
A2 Madepolderweg Oorberlaan MONSTR : 15148 Monster
001520048
16:46
Prio 1 Madepolderweg Oorberlaan MONSTR Ongeval wegvervoer letsel Monster
001530875
16:38
A2 Huisartspraktijk de Brinck Dr van den Brinkstraat MONSTR : 15120 Monster
001520020
14-01-2020
 
12:22
A2 Boomaweg MONSTR : 15121 Monster
001520021
11:28
B1 Boomaweg MONSTR : 15413 Monster
001520413
13-01-2020
 
15:47
P 2 BDH-05 Stormschade (los dak/geveldeel) Molenweg MONSTR 156730 Monster
001503902
 
001500332
 
001500196
 
001500153
13:00
A1 Obrecht MONSTR : 15122 Monster
001520022
02:50
A2 Oudenborch MONSTR Directe inzet 15127 Monster
001520027
12-01-2020
 
19:02
A1 Bach MONSTR : 15130 Monster
001520030
11-01-2020
 
22:16
P 2 Ass. politie (Inzet SAR: reddingboot, kust HV) Rijnweg MONSTR 8903 Monster
001500996
 
001500997
 
001503902
 
001500999
22:13
P 2 Ass. politie (Inzet SAR: kust HV) Rijnweg MONSTR Monster
001500998
15:10
A2 Alkemadelaan MONSTR : 15127 Monster
001520027
14:41
A1 Alkemadelaan MONSTR : 15389 Monster
001520089
10-01-2020
 
15:18
B2 Amandelgaarde MONSTR : 15435 Monster
001520435
14:40
A2 Emmastraat MONSTR Directe inzet 15120 Monster
001520020
13:53
A2 Arcadie De Kruithoff MONSTR : 15128 Monster
001520028
12:43
A2 Geestweg MONSTR Directe inzet 15126 Monster
001520026
10:29
A1 Ruysdael MONSTR : 15113 Monster
001520013
09-01-2020
 
18:24
P 2 BDH-05 Nacontrole brand Magnolia MONSTR 156730 Monster
001500332
 
001503902
 
001500196
 
001500153
09:40
A1 Huisartspraktijk de Brinck Dr van den Brinkstraat MONSTR : 15102 Monster
001520002
07-01-2020
 
17:41
A2 Molenstraat MONSTR Directe inzet 15131 Monster
001520031
12:41
A1 Boomaweg MONSTR : 15131 Monster
001520031
06-01-2020
 
22:52
A2 De Opmaat van Goghlaan MONSTR : 15130 Monster
001520030
05-01-2020
 
21:43
A1 Parallelweg MONSTR : 15122 Monster
001520022
21:41
A2 Parallelweg MONSTR Directe inzet 15130 Monster
001520030
20:37
A2 De Opmaat van Goghlaan MONSTR : 15120 Monster
001520020
11:29
A1 Amandelgaarde MONSTR : 15123 Monster
001520023
09:45
P 1 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Obrecht MONSTR 157750 156730 Monster
001500205
 
001500150
 
001500153
 
001500332
 
001503902
09:28
A1 Obrecht MONSTR : 15123 Monster
001520023
04-01-2020
 
21:04
A1 Breitner MONSTR : 15126 Monster
001520026
00:11
A1 Zeestraat MONSTR : 15120 Monster
001520020
03-01-2020
 
19:11
A2 Rijnweg MONSTR : 15126 Monster
001520026
19:06
A2 Rijnweg MONSTR : 15130 Monster
001520030
15:47
A1 Vijverweg MONSTR : 15121 Monster
001520021
08:43
A1 Geesterwijckstraat MONSTR : 15122 Monster
001520022
05:55
A1 de Masemude MONSTR : 15120 Monster
001520020
01:57
P 2 BDH-02 Buitenbrand afval/rommel Hazelaarstraat MONSTR 156730 Monster
001500153
 
001500332
 
001500205
 
001503902
 
001500196
02-01-2020
 
17:02
PC monster gaarne tel contact MKB. Monster
001500188
13:35
A2 Oudenborch MONSTR : 15124 Monster
001520024
13:23
A2 Oudenborch MONSTR : 15130 Monster
001520030
01-01-2020
 
19:21
P 2 BDH-02 Stank/Hinder. lucht (vreemde lucht) Verdilaan MONSTR 156740 Monster
001500153
 
001503902
 
001500196
 
001500332
16:56
A2 Oudenborch MONSTR Directe inzet 15123 Monster
001520023
13:10
P 2 BDH-03 Buitenbrand afval/rommel Molenslag MONSTR 156730 Monster
001500205
 
001500332
 
001500153
 
001503902
 
001500196
06:21
P 2 BDH-08 Buitenbrand De Wielepet Heijdseweg MONSTR 156730 Monster
001500205
 
001500332
 
001500196
 
001500153
 
001503902
04:14
A1 Molenweg MONSTR : 15122 Monster
001520022
02:59
P 1 BDH-15 Voertuigbrand van Goghlaan MONSTR 156730 Monster
001500196
 
001500205
 
001500332
 
001500153
 
001503902
31-12-2019
 
21:55
P 1 BDH-05 Nacontrole brand Helmstraat MONSTR 156630 Monster
001500301
 
001503902
 
001500196
 
001500147
19:10
P 2 BDH-06 Buitenbrand afval/rommel Emmaplein MONSTR 156530 Monster
001503902
 
001500255
 
001500196
 
001500160
19:08
P 2 BDH-06 Buitenbrand berm/ruigte Rubenslaan MONSTR 156730 Monster
001500196
 
001500332
 
001500205
 
001500153
 
001503902
18:12
P 2 BDH-06 Buitenbrand afval/rommel Helmstraat MONSTR 156730 Monster
001500205
 
001500332
 
001500196
 
001500153
 
001503902
07:09
A2 De Opmaat van Goghlaan MONSTR : 15121 Monster
001520021
05:16
A1 Vlotlaan MONSTR : 15124 Monster
001520024
01:19
P 2 BDH-04 Buitenbrand afval/rommel De Wielepet Heijdseweg MONSTR 156730 Monster
001500205
 
001500153
 
001500196
 
001500332
 
001503902
30-12-2019
 
17:26
A2 Landweg MONSTR : 15114 Monster
001520014
17:25
P 1 BDH-02 Autom. brand OMS 's Heeren Loo Binnenhof MONSTR 156730 Monster
001500196
 
001503902
 
001500153
 
001500205
 
001500332
15:32
A2 Parallelweg MONSTR : 15120 Monster
001520020
26-12-2019
 
10:32
P 2 BDH-01 Wateroverlast Duinvallei MONSTR 156730 Monster
001503902
 
001500196
 
001500153
 
001500332
 
001500205
25-12-2019
 
23:46
A1 Zwartendijk MONSTR : 15106 Monster
001520006
02:13
P 1 BDH-01 Voertuigbrand Hazelaarstraat MONSTR 156730 Monster
001500153
 
001500196
 
001500332
 
001503902
 
001500205
01:59
A1 AMBU 17992 Choorstraat 2681AV Monster MONSTR bon 171501 Monster
001420059
 
001420999
01:58
A1 AMBU 17902 Choorstraat 2681AV Monster MONSTR bon 171500 Monster
001420059
 
001420999
01:57
A1 Choorstraat MONSTR : 15127 15126 Monster
001520027
 
001520026
24-12-2019
 
17:05
A2 Schelfhout MONSTR Directe inzet 15127 Monster
001520027
23-12-2019
 
14:55
A2 Vijverweg MONSTR : 15105 Monster
001520005
14:54
A2 Vijverweg MONSTR : 15131 Monster
001520031
22-12-2019
 
14:41
P 1 BDH-02 Gebouwbrand industrie I.S.W Madeweg Madeweg MONSTR 157750 159591 156730 157730 Monster
001500205
 
001500196
 
001500153
 
001503902
 
001500332
 
001500150
 
001500050
12:45
A2 Valckesteyn MONSTR : 15129 Monster
001520029
09:47
P 2 BDH-06 Stormschade Schelfhout MONSTR 156730 Monster
001503902
 
001500332
 
001500196
 
001500205
 
001500153
05:08
P 2 BDH-01 Buitenbrand container De Wielepet Heijdseweg MONSTR 156730 Monster
001503902
 
001500153
 
001500196
 
001500332
 
001500205
03:42
A2 Madeweg MONSTR Directe inzet 15130 Monster
001520030
21-12-2019
 
22:01
A2 Hartschelp MONSTR Directe inzet 15125 Monster
001520025
20:15
B2 Arcadie De Kruithoff MONSTR : 15411 Monster
001520411
18:14
A1 Vlotlaan MONSTR : 15111 Monster
001520011
12:37
A1 De Zandmotor Strandopgang Schelppad MONSTR : (pat. vervoer, lifeguards) Monster
001500977
12:36
A2 De Zandmotor Strandopgang Schelppad MONSTR Directe inzet 15112 Monster
001520012
20-12-2019
 
17:09
A2 Mesdag MONSTR Directe inzet 15127 Monster
001520027
15:24
A2 Groenendaal MONSTR : 15105 Monster
001520005
19-12-2019
 
16:22
P 2 BDH-01 Ass. ambu (afhijsen patient) Larixlaan MONSTR 157750 156730 Monster
001500332
 
001503902
 
001500150
 
001500153
 
001500205
15:47
A2 Larixlaan MONSTR : 15126 Monster
001520026
13:40
A2 Van Bemmellaan MONSTR : 15122 Monster
001520022
13:00
A1 Westerhonk Gebouw 7 Vijverweg MONSTR : 15130 Monster
001520030
18-12-2019
 
13:13
P 1 BDH-02 Autom. brand OMS 's Heeren Loo Binnenhof MONSTR 157730 Monster
001500196
 
001500150
 
001503902
10:13
A1 Verdilaan MONSTR : 15125 Monster
001520025
17-12-2019
 
17:09
P 2 BDH-01 Liftopsluiting Berkhout MONSTR 156730 Monster
001500205
 
001500332
 
001503902
11:55
A2 Hartschelp MONSTR Direcvt inzet 15126 Monster
001520026
11:10
A2 Aldi Molenbrink MONSTR Directe inzet 15119 Monster
001520019
16-12-2019
 
22:29
A1 Terborch MONSTR : 15126 Monster
001520026